صافکاری مدرن شامل خدماتی از جمله:

PDR، صافکاری و نقاشی، لیسه گیری

جوش پلاستیک، صفر شویی و سرامیک می باشد.

این مجموعه خدمات شامل خودروهای ایرانی و خارجی می شوند

درباره صافکاری