صافکاری مدرن در نظر دارد انواع خدمات خود را

از جمله : PDR، لیسه گیری، سرامیک بدنه، نقاشی

و دیگر سرویس های صافکاری را انجام دهد

برای ارتباط با ما به آدرس و شماره زیر مراجعه و تماس حاصل نمایید.

PDR-1